9 лист. 2016 р.

СУД: Зобов’язав зарахувати дитину у дитсадок при наявності заяви батьків про відмову від профілактичних щеплень

(Овруцький районний суд Житомирської області від 11 жовтня 2016р. у справі № 286/2479/16-а)

Фабула судового акту: Батьки письмово відмовились від здійснення дитині профілактичних щеплень, і тоді дошкільний навчальний заклад письмово відмовився у зарахуванні дитини до свого складу. Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і враховуючи, що дитина практично здорова, суд прийшов до висновку що дошкільний навчальний заклад повинен її зарахувати, а відмова, що оскаржувалась є протиправною. Цікаво, що в цій справі суд прямо застосовує європейське міжнародне законодавство – Протокол № 1 РЄ до Конвенції про захист прав людини і основоположний свобод та положення Європейської соціальної хартії. Слід додати, що батьки дитини довели, що вона здорова, додавши у справу ряд довідок від компетентних органів про те, що дитина не хворіє інфекційними захворюваннями. 


                                                  
Овруцький районний суд Житомирської області    
                             Справа № 286/2479/16-а
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
  11 жовтня 2016 року                                          
   Овруцький районний суд Житомирської області   в складі:
головуючого судді Вачко В.  І.
з секретарем  Деменчук О. Г.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Овручі справу  за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Дошкільного навчального закладу № 10 м.Овруч Овруцької районної ради Житомирської області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії  , -
В С Т А Н О В И В:
Позивач ОСОБА_1 звернувся в суд із адміністративним позовом до відповідача Дошкільного навчального закладу № 10 м.Овруч Овруцької районної ради Житомирської області, і.к. 25313349, в якому просить визнати протиправною відмову відповідача у зарахуванні його доньки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до дошкільного закладу та зобов'язати відповідача зарахувати дитину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 до Дошкільного навчального закладу № 10 м.Овруч Овруцької районної ради Житомирської області, мотивуючи тим, що після досягнення донькою трьохрічного віку він з дружиною вирішив влаштувати її до дитячого садка, однак відповідач відмовив у зарахуванні дитини до навчального дошкільного закладу з причини відсутності довідки про проведення належних профілактичних щеплень та довідки, що дитина може відвідувати дитячий садок; його донька на даний час здорова і не хворіє будь-якими інфекційними захворюваннями, про що свідчить медичні довідки, а тому немає перешкод для відвідування нею дитячого садка; проте довідку про проведення належних профілактичних щеплень він дійсно надати не може, так як ніякі профілактичні щеплення дитині не робилися, оскільки він відмовився від проведення дитині всіх профілактичних щеплень, вакцинацій, ревакцинацій, біопроб та інших процедур, що пов'язані з введенням в організм сторонніх речовин з мотивів наявності у складі вакцин токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу, які в результаті офіційних міжнародних досліджень можуть стати причинами розвитку аутизму, хвороби Альцгеймера, раку, синдрому раптової дитячої смерті тощо; при тому, загальновідомими стали випадки ускладнень, що виникають після проведення профілактичних щеплень, а тому, враховуючи побоювання за життя та здоров'я своєї дитини, він і прийняв рішення про відмову від таких щеплень.
Позивач подав заяву про розгляд справи у його відсутність, позовні вимоги підтримує.
Відповідач подав заяву про розгляд справи без участі його представника, проти задоволення позову не заперечує.
Дослідивши та оцінивши докази у справі, суд дійшов наступних висновків.
Позивач ОСОБА_1 є батьком, а ОСОБА_4 є матір'ю дитини ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що стверджується копією свідоцтва про народження серії НОМЕР_1. До досягнення дитиною трьохрічного віку батьки вирішили влаштувати її до дошкільного навчального закладу. Однак, відповідач - Дошкільний навчальний заклад № 10 м.Овруч Овруцької районної ради Житомирської області листом від 06.07.2016 року № 026 відмовив у зарахуванні дитини позивача до дошкільного закладу з причини відсутності довідки про проведення належних профілактичних щеплень та довідки про можливість відвідування дитиною дитячого садка.
Частиною 7 статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачено, що профiлактичнi щеплення проводяться пiсля медичного огляду особи в разi вiдсутностi у неї вiдповiдних медичних протипоказань. Особам, якi не досягли п'ятнадцятирiчного вiку чи визнанi у встановленому законом порядку недiєздатними, профiлактичнi щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно iнформованих батькiв або iнших законних представникiв. Особам вiком вiд п'ятнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв чи визнаним судом обмежено дiєздатними профiлактичнi щеплення проводяться за їх згодою пiсля надання об'єктивної iнформацiї та за згодою об'єктивно iнформованих батькiв або iнших законних представникiв цих осiб. Якщо особа та (або) її законнi представники вiдмовляються вiд обов'язкових профiлактичних щеплень, лiкар має право взяти у них вiдповiдне письмове пiдтвердження, а в разi вiдмови дати таке пiдтвердження - засвiдчити це актом у присутностi свiдкiв.
Заяву про відмову від профілактичних щеплень складено батьком дитини ОСОБА_3 - ОСОБА_1 у письмовому вигляді 02.11.2013 року, в присутності медичного персоналу, що засвідчується копією цієї заяви, з наявною на ній відміткою лікарів Овруцької дитячої консультації.
Довідки № 225 дитячої консультації Овруцької центральної районної лікарні Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області від 17.08.2016 року, довідки Овруцької амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 1 Комунальної установи Центру первинної медико-санітарної допомоги Овруцької районної ради Житомирської області від 01.04.2016 року та лист диспансерного огляду лікарів від 01.04.2016 року свідчать, що дитина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здорова і не хворіє будь-якими інфекційними захворюваннями.
Суд вважає відмову відповідача у прийнятті дитини позивача до дошкільного навчального закладу № 10 м.Овруч Овруцької районної ради Житомирської області протиправною з наступних підстав.
Відповідно до положень статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується.
Статтею 21 Конституції України закріплено, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними, а статтею 22 Конституції передбачено, що конституційні права і свободи людини гарантуються і не можуть бути скасовані.
Стаття 53 Конституції України закріпила, що кожен має право на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
Рішенням Конституційного Суду України від 04.03.2004 року № 5-рп/2004 визначено: «доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права».
Статтею 19 Закону України «Про охорону дитинства» передбачено, що кожна дитина має право на освіту. Держава гарантує доступність і безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах.
Згідно з положеннями статей 3 та 6 Закону України «Про освіту» громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах. Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.
Статтею 3 Закону України «Про освіту» визначено, що громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Відповідно до статей 3334 Закону України «Про освіту» дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання. Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.
Позивачем обрано для своєї доньки дошкільний навчальний заклад №10 м.Овруч Овруцької районної ради Житомирської області.
Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 встановлено, що прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Позивачем надано довідку № 225 дитячої консультації Овруцької центральної районної лікарні Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області від 17.08.2016 року, довідку Овруцької амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 1 Комунальної установи Центру первинної медико-санітарної допомоги Овруцької районної ради Житомирської області від 01.04.2016 року та лист диспансерного огляду лікарів від 01.04.2016 року, які свідчать, що дитина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здорова і не хворіє будь-якими інфекційними захворюваннями, має 2 групу здоров'я.
Тобто, будь-які обставини, в тому числі і будь-які інфекційні захворювання, які б перешкоджали дитині відвідувати дитячий садок, відсутні.
Вирішуючи це питання, суд враховує також положення актів міжнародного права.
Так, згідно з статтею 2 Протоколу №1 Ради Європи до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20.03.1952 року нікому не може бути відмовлено у праві на освіту.
Статтею 26 Загальної Декларації прав людини (ООН) від 10.12.1948 року передбачено, що кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей.
Крім того, ряд законів захищає громадян України від дискримінації, яка пов'язана із переконаннями або станом здоров'я.
Зокрема, стаття 19 Загальної декларації прав людини закріпила, що кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань.
Частиною 1 статті 11 Європейської соціальної хартії передбачено, що кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я.
Таким чином, аналізуючи обставини справи та правові норми, які їх регулюють, враховуючи, що дитина позивача - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, практично здорова, тобто відсутні будь-які протипоказання до відвідування нею дошкільного навчального закладу, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення позову.
Позивачем сплачено судовий збір в сумі 551,20 грн.
П О С Т А Н О В И В:
Позов задоволити.
Визнати протиправною відмову Дошкільного навчального закладу №10 м.Овруч Овруцької районної ради Житомирської області у зарахуванні дитини - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до дошкільного навчального закладу.
Зобов'язати Дошкільний навчальний заклад №10 м.Овруч Овруцької районної ради Житомирської області зарахувати дитину ОСОБА_1 - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до дошкільного навчального закладу.
Стягнути з Дошкільного навчального закладу №10 м.Овруч Овруцької районної ради Житомирської області на користь ОСОБА_1 у відшкодування сплаченого судового збору 551,20 грн.
Апеляційна скарга на постанову може бути подана через Овруцький районний суд Житомирської області в Житомирський апеляційний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії цієї постанови.
Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Суддя: В.  І.  Вачко
Попередня новина
Наступна новина